Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 3 mei 1946 (kinderen De Kreek en Goud; 's-Gravendeel)

[Archief-Dossier 178-021] 3 Mei 1946

Burgemeester en Wethouders der gemeente
's-Gravendeel


Edelachtbare Heren,

In antwoord op Uw brief van 15 April j.l. delen
wij U mede, dat het Bestuur onzer Stichting in zijn ver-
gadering van 25 Maart j.l. besloten heeft om het verpleeg-
geld ook voor kinderen uit de omliggende gemeente van
1 April 1946 af op f 2,- per dag te stellen.

Aan uw verzoek om deze verlaging voor de kinde-
ren De Kreek en Goud
reeds op 1 Februari 1946 te doen in-
gaan, kunnen wij tot onze spijt geen gevolg geven.

Hoogachtend,
J. Breevaart
Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.