Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 8 juli 1946 (De Schuilhoek; L.R. Machacek;)

[Archief-Dossier 178-021]

MEMORANDUM utisluitend bestemd voor correspondentie tusschen Verkoopcentrale, Verkoopkantoor Depots en Reizigers

Aan den heer L.R. Machacek
Soembastraat 19
Dordrecht

Van Ant. Jurgens' Margarinefabriek N.V.
rek Crt G. & G. Museumpark Rotterdam

Datum 8 Juli 1946

Mijnheer,
Betreft: Kinder- en Meisjeshuis "De Schuilhoek", Dordrecht

Door bemiddeling van de Twentsche Bank N.V.,
Wijnstraat 129-131, Dordrecht ontvingen wij een giro-verschrij-
bind d.d. 9 Mei ad f 29,50. Volgens Uw mededeling zou dit be-
drag zijn bestemd ter voldoening van factuur d.d. 30 Januari j.l.

Wij merken echter hierbij op, dat de factuur van
30 Januari reeds werd voldaan met giro-overschrijving d.d. 31
Mei ad f 29,50 eveneens door bemiddeling van genoemde bank. Dit
zou dus beteekenen, dat voormelde factuur tweemaal werd betaald
of is laatstgenoemde giro-overschrijving misschien voor een andere factuur bestemd?
Wij verzoeken U, dit nog eens met klant te wil-
len opnemen en ons het resultaat te berichten.
Inmiddels teekenen wij,
hoogachtend,
ANT. JURGENS' MARGARINE FABRIEKEN N.V.
(get.) ...

Laatst gewijzigd: januari 2022.