Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 20 februari 1946 (J.M. Redelé)

[Archief-Dossier 178-021] 20 Februari 1946

J.M. Redelé
Dordrecht 20 Febr. 1946 Singel 76A

Aan het Dagelijksche Bestuur van de
Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
Postbus 32
Dordrecht

Mijne Heeren,

Als bestuurslid van het Kindertehuis
moet mij de volgende opmerking van het hart,
welke ik gaarne onder Uw aandacht zou brengen.

Dagelijks wanneer ik langs het Kinder-
tehuis kom is het bord bij de ingang mij een
doorn in het oog. Dot bord harmonieert abso-
luut niet met de omgeving.

Naar ik meen zou het aanzicht er zeer
op voruit gaan wanneer het bord door een an-
der werd vervangen.

tevens bevinden zich aan het hek nog
steeds de prikkeldraadversperringen die door
de Duitschers zijn aangebracht, waardoor van
buiten af het geheel aanigszins aan een
concentratiekamp doet denken. Mij dunkt dat het
de kinderen ook een gevoel van opgesloten
zijn moet geven en ik geloof dan ook dat het
gewenscht zou zijn dit prikkeldraad op te
laten ruimen.

Hoogachtend,
J.M. Redelé

(gemeentewerken)

Laatst gewijzigd: januari 2022.