Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 26 maart 1946 (v.d. Goot; suppletie)

[Archief-Dossier 178-021]

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordrecht, 26 Maart 1946

Aan het Bestuur van de Stichting Kindertehuis 1945, te Dordrecht

Mijne Heren,

Zoals U bekend is, werd verleden jaar besloten dat ten hoeve
van kinderen, die werden opgenomen door tussenkomst van de Voogdij-
raad, een suppletie verschuldigd was van f 1 per dag en per kind,
voor zover deze kinderen woonachtig waren in de buitengemeente,
welke suppletie moest worden betaald door de betrokken gemeenten, met
dien verstande, dat deze toeslag niet behoefde te worden betaald
ten behoeve van kinderen, die afkomstig waren van Dubbeldam.
Thans is mij gebleken, dat de Stichting "Opbouw" kinderen op-
neemt, voor f 20 per dag, ongeacht het feit of het betrokken kind
al of niet afkomstig is van elders. Uit deze omstandigheid vloeit
voort, dat in de toekomst de Gemeentebesturen er toe zullen overgaan,
om de kinderen te doen opnemen in de inrichting van de Stichting
"Opbouw"
, aangezien dit voor de betrokken gemeentebesturen tot gevolg
zou hebben, dat suppletie achterwege kan blijven.

Het is duidelijkk dat dit tot gevolg zou hebben, dat onze in-
richting zou worden ontvolkt, hetgeen uiteraard van zeer nadelige
invloed zal zijn op de exploitatie van onze inrichting.
Indien in onze inrichting gemiddeld 50 kinderen worden verpleegd,
op welk aantal de exploitatie is berekend, kan een sluitende
exploitatie worden bereikt. Bij een lager aantal verpleegden zullen
financiele tekorten niet uitblijven.
Op grond hiervan is het van grootste belang, dat maatregelen
worden getroffen om te bevorderen, dat dit aantal gehandhaafd kan
blijven. Het zal dan echter nodig zijn om deze extra suppletie te
laten vervallen. Bij een volle bezetting zal ook bij het vervallen
daarvan een sluitende exploitatie mogelijk zijn.
Ik veroorloof mij derhalve U te verzoeken hiertoe te besluiten.
Aangezien het wenselijk is, dat deze aangelegenheid zo spoedig moge-
lijk haar beslag krijgt, moge ik U beleefd verzoeken deze zaak
binnen de kortst mogelijke tijd in behandeling te nemen.

Met de meeste hoogachting,
De Directeur M. v.d. Goot

Laatst gewijzigd: januari 2022.