Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 7 september 1946 (arts P.J. Koopman)

[Archief-Dossier 178-021] 7 September 1946

\Aan den Heer P.J. Koopman, arts
Singel 314,
Dordrecht

Onderwerp: medische verzorging

Zeer Geachte Heer Koopman,

Met belangstelling nam ik kennis van de inhoud van Uw brief d.d.
4 September j.l. In verband daarmede veroorloof ik mij U namens het
Bestuur der Stichting Kindertehuis 1945 onze bijzondere dank te betui
gen voor de grote steun die wij van U bij ons werk mochten ondervinden.
Met voldoening lazen wij Uw vriendelijk aanbod, dat U bereid is
ons van advies te blijven dienen. Wj willen daarvan gaarne gebruik maken.
Ongetwijfeld heeft uw steun ertoe bijgedragen, dat de aanvankelijk
zich voordoende moeilijkheden konden worden overwonnen, waardoor wij
gelegenheid kregen osn werk voort te zetten.
Wij hebben de stellige overtuiging dat U in ons werk belang zult
blijven stellen en vertrouwen dat U uw medewerking zult blijven ver-
lenen wanneer wij op U een beroep zouden moeten doen.

Met de meeste hoogachting,
Namens het Bestuur van de Stichting voornoemd.

Laatst gewijzigd: januari 2022.